අප ගැන

අහදිහ්යාහ් ඉස්ලාමිය ඉරු දින දහම් පාසල සදහා නිමවූ වෙබ් අඩවියකි.මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් දහම් පාසලේ විෂය නිර්දේශයට අදාලව සිංහල බසින් සකස් කර ඇත.මෙමගින් මෙලොව හා පරලොව ප්‍රයෝජනවත් කරගැනීමට අල්ලාහ් තආලා පිහිට වෙත්වා.