ආහාරපාන පිළිවෙත්

ජීවත් වීම සඳහා ආහාර අත්‍යවශ්‍ය දෙයකි. අල්ලාහ් එය මහා පොළොවේ විසුරුවා හැර ඇත.අල්ලාහ් ඒවා හලාල් හරාම් ලෙස වර්ග කර හලාල් ආහාර පමණක් අනුභව කල යුතු බවත් හරාම් ආහාර තහනම් බවත් අපට නියෝග කර ඇත.

“ඔබගේ රක්ෂිතයාගේ දායාදයන්ගෙන් අනුභව කරන්න. තවද ඔහුට ස්තූතිවන්ත වන්න.” (34:15)

ආහාර අනුභව කිරීමේදී රැක ගත යුතු පිළිවෙත්

 1. ආහාර ගැනීමට පෙර අත් සෝදා ගැනීම.

 2. කට සෝදා ගැනීම.

 3. බිස්මිල්ලාහ්…… යනුවෙන් කීම.

 4. කෑමට පෙර පහත දුආව උසුරීම.

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ

 1. දකුණතින් ආහාර ගැනීම.

 2. හැකිනම් අන් අය සමග එකතු වී ආහාර ගැනීම.

 3. කෑම ගැනීමේදී බිමට වැටෙන කොටස් අහුලා පිරිසිදු කර කෑම.

 4. කෑම භාජනයේ තමාට ආසන්නව ඇති කොටසෙන් පමණක් ආහාර ගැනීම.

 5. ආහාර නාස්ති නොකිරීම.

 6. ද්‍රව ආහාර උගුරෙන් උගුර බීම.

 7. බිස්මි කීමට අමතක වුවහොත්

                             بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

      12.ආහාරයක අඩුපාඩු නොකිව යුතුයි.එය අගය කිරිම ඉතා හොදය.

 1.  කා බී අවසන් වූ පසු අල්ලාහ්ට ස්තූති කිරීම හා පහත දුආව උසුරීම.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ