උදැසන යුතුකම්

අල්ලාහ් තආලාගේ නියමයන්ට අනුකුලව හිරු උදාවීම බැසයාම පෘතුවිය භ්‍රමණය වීම සිදුවන අතර එයට අනුකුලව මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් ද හැඩගැසී ඇත.උදැසන යනු දවසේ ආරම්භයයි.එහිදී මිනිසෙකු සිදුකල යුතු ක්‍රියා ඉස්ලාමය උගන්වා දි තිබේ.

                                           الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

අවදි වූ පසු ඉහත දුආව පරායනා කල යුතුයි.පසුව තමන්ගේ මුලික සෞඛ්‍යමය අවශ්‍යතා සපුරාගෙන වුළු කර සුබහ් සලාතය සදහා සුදානම් විය යුතුයි.ජමාත් වශයෙන් සලාතය ඉටු කල යුතුයි.

”ඉෂා සලාතය සාමුහිකව යමෙක් ඉටු කළේ නම් ඔහු රාත‍්‍රියෙන් අඩක් නැමදුම්හි යෙදුනු අයෙක් බවට පත්වන්නේය. සුබ්හු සලාතය සාමුහිකව යමෙක් ඉටු කළේ නම් ඔහු මුළු රාත‍්‍රියම නැමදුම් කළ අයකු බවට පත්වන්නේය.” යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කළහ. (මුස්ලිම්)

පසුව අවශ්‍යතාවයට අනුකුලව උදැසන ආහාරය ඉස්ලිමිය ඉගැන්වීම්වලට අනුව ලබාගත යුතුයි.