පොරොන්දු ඉටු කිරීම

මුනාෆික්වරයකුගේ ගුණාංග 4කි.

  • බොරු කීම.
  • විශ්වාසය කඩකිරීම.
  • අසභ්‍ය වදන් බාවිතා කිරීම.
  • පොරොන්දු කඩ කිරීම.

මුනාෆික්වරුන් නිරයේ පතුලේ සිටි.

”ඔබගේ පොරොන්දු පරිපුර්ණව ඉටු කරන්න.” (අල් කුර්ආන් 17:34)

”ඔබ අල්ලාහ්ට දුන් පොරොන්දු සම්පුර්ණයෙන් ඉටු කරන්න” (අල් කුර්ආන් 6:152)

කාෆිර්වරුන්ට ලබාදුන් පොරොන්දු කඩ කිරීමද හරාම්වේ.

ඔබ මට දුන් පොරොන්දු ඉටු කරනු.මම ඔබට දුන් පොරොන්දු ඉටු කරමි.” (අල් කුර්ආන් 2:40)

පොරොන්දු කඩ කිරීමෙන් අල්ලාහ්ගේ,මලාඉකාවරුන්ගේ හා මිනිසුන්ගේ ශාපය අත් වේ. පොරොන්දු කඩ කිරීම සදහා ප්‍රතිකර්ම නොමැත.විනිශ්ච දිනයේ අල්ලාහ් ඔහුට විරුද්ධව සිටි.

පොරොන්දු කඩ කිරීමට අනුමැතිය ඇති අවස්ථා

  • අමතකවීමෙන්
  • කෙනෙකුගේ දරුණු බලකිරීමෙන්.
  • පොරොන්දුව හරාම් වූ කාර්යක් සදහා වීමෙන්.