බැල්ම පහත් කර ගැනීම

හරාම්  වූ දේ හෝ අසභ්‍ය දේ තම දෑසින් බැලීම නොකළ යුතුයි.මෙය කොටස් තුනකට බෙදිය හැක.

  1. අන්‍ය කාන්තාවන් දෙස බැලීම

මහ්රම් නොවන කාන්තාවන්ගේ අව්රතය හෝ ශරීරයේ කුමන පෙදෙසක් වුවද අයහපත් හැගීමෙන් බැලීම හරාම් වේ.

”විශ්වාස කරන පිරිමින්ට ඔබ මෙසේ කියනු තමන්ගේ බැල්ම පහත හෙලනු.තමන්ගේ රහස් අවයව ආරක්ෂා කරගනු.”(සුරා නූර් 30)

  1. අනුන්ගේ නිවසට එබී බැලීම.

විවෘත හෝ වැසු නිවසක සිදුවන දේ දැනගැනීම පිණිස එම නිවස තුලට එබී බැලීම තහනම්ය.

  1. අනුන්ගේ දේපළ,බිරිද,දරුවන් පිළිබදව බැලීම.

අන්‍යන් පරිහරණය කල ආහාරපාන,ලස්සන ඇදුම්,අලංකාර බිරිද,නිවස ගැන බල තමාට නැතයි දුක්විම.

බැල්ම පහත් කර ගැනීමේ ප්‍රයෝජන

  • අල්ලාහ්ගේ අණට වීම.
  • ෂෙයිතාන්ගේ උගුලෙන් ගැලවීම.
  • මනස අල්ලාහ් වෙත ලං වීම.
  • හිත ශක්තිමත් වේ.
  • මනසට ආලෝකයක් ලැබේ.