සුභ පැතීම හා ආමන්ත්‍රණය

මිනිසා හුදකලාවේ ජිවත් විය නොහැකි සතෙකි. ඔහු පුරුදු වී සිටින්නේ සමාජීය හා එක්ව ජීවත් වීමටයි. එම නිසා සමාජය සමග එක්ව ජීවත් වීමෙදී  යුතු ගුණාංග සාරධර්ම ඉස්ලාමය මගින් ඉතාමත් පැහැදිලිව සදහන් වනවා.අප එකිනෙකා මුණගැසීමේදී සිනා මුසු මුහුණින් පසු විය යුතුයි. මෙය නබි සල් තුමාගේ සුන්නතයකි. මෙසේ මුණගැසීමෙදී සලාම් කිමද තවත් සුන්නතයකි.

කෙනෙකු පැමිණ නබි සල් තුමාගෙන් ඉස්ලාමයේ වැදගත් අංගය කුමක් දැයි විමසූ විට,දිලන්දන්ට අහාර  දන්නා නොදන්නා භේදයකින් තොරව සලාම් කිම යයි නබි සල් තුමා පැවසූ බව අබු හුරෛරා රලි තුමා පවසූවේය. හොඳ වචනය සදකාවක් වන්නේය.

නබි සල් තුමා පවසූ බව ඉබ්නු හාතීම් රලි තුමා දන්වයි. රට ඉඳි කැබැල්ලක් හෝ සාදක දී අපා ගින්නට  බිය වන්න. එසේ නොමැති නම් හොද හොද වචන පවසීම මගින් හෝ අපා ගින්නට බිය වන්න. ( බුහාරි,මුස්ලිම්)

කෙනෙකු මුණ ගැසීමේදි ප්‍රථමයෙන් සලාම් පවසා  ඉතාමත් යහපත් නාමයකින් අමතන්න. තවද ඔහු සමග කතා කිරිමෙදී ඔහුගේ සිත නොරිදවන සේ කතා කල යුතුයි. මෙය මුහම්මද් නබි තුමාගේ සුන්නතයකි. මෙය මුස්ලිම්වරුන් තරයේ පිළිපැදිය යුතු ගුණාංගයක් වේ.