ආගන්තුක සත්කාරයේ වැදගත්කම

ආගන්තුක සත්කාරයේ  මතුවන ප්‍රධානතම හදිසය වන්නේ තම දරුවන් බඩගින්නේ නිදි කරවා තමාද කන බව හගවා ආගන්තුකයාට කෑම ලබාදුන් කථාවයි.මෙම සිදුවීමෙන් පසුව අල්ලාහ් අල් කුරානයේ වාක්‍යක් පහල කළේය.

”ඔවුන්ට දිළිදුකම හා කුසගින්න තිබු නමුත් මොවුහු තම යහපතට වඩා අනනුන්ගේ යහපත තකා උනන්දුවෙති.”(59:9)

”අල්ලාහ්වද,අවසන් දිනයද පිළිබදව විශ්වාසය කරන්න,සිය ආගන්තුකයන් ත්‍යාග ලබාදී ගෞරව කරනු මැනව.”(බුහාරි හා මුස්ලිම්) මෙහි ත්‍යාගය ලෙස අදහස් වන්නේ දිවා රාත්‍රී යෙහි ආහාර ලබාදීමයි.

”ආගන්තුක සත්කාර කල යුත්තේ දින තුනකටය.ඉන්පසුව සත්කාර කිරීම සදකාවක් වන්නේය.” (බුහාරි හා මුස්ලිම්)

ආගන්තුක සත්කාරය මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාට සේම එතුමාට පෙර සිටි නබිවරුන්ට තිබු උතුම් ගුණාංගයකි. සහාබාවරුන් ද ආගන්තුකයන්ට සත්කාර කිරීමෙහි ආදර්ශවත්ව ක්‍රියා කර ඇත. ආගන්තුක සත්කාරය කිරීම මුඃමින් වරයකුගේ ලක්ෂණයකි.ආගන්තුක සත්කාර කිරීම තුලින් සෙනෙහස,‍්අන්‍ය සම්බන්ධය තහවුරු වීම අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය යනාදිය සමාජයට ලැබේ.