නායකත්වයට අවනත වීම

  • ”විශ්වාසවන්තයනි,අල්ලාහ්ටද අල්ලාහ්ගේ දුතයානන්ටද නුඔලාගේ නායකයන්ටද අවනත වන්න.” (අන් නිසා : 59)
  • ” තමා කැමති දෙයක් පිළිබදව හෝ අකමැති දෙයක් පිලිබදව හෝ තම පාලකයන් කියන දෙයට සවන්දීම හා අවනත වීම මුස්ලිම් මිනිසෙකුගේ වගකීම වේ.එහෙත් පාපයක් කරන ලෙස විධානය ක‍රන්නේ නම් එයට සවන් දීම ද අවනත විමද තහනම් වන්නේය.” (බුහාරි හා මුස්ලිම්)
  • ”සවන්දෙන්න.අවනත වන්න.වියළි මිදිගෙඩිය තරම් කුඩා හිසක් ඇති හබෂි (කළු ජාතික) වහලෙක් නුඔලාගේ නායකත්වයට පත්වුවත් කමක් නැත”(බුහාරි)
  • ”කවරකු පාලකයන්ට අවමානයට ලක් කරන්නේද ඔහුව අල්ලාහ් අවමානය කරන්නේය.” (තිරිමිදී)

ඉස්ලාමිය විශාරදයන් නායකත්වයට අවනත වීම පිලිබිදව කරුණු 3ක් තැබුහ.

  • නායකයා ඉස්ලාමිය මගපෙන්විම පිළිපදින්නෙකු වීම.
  • ජනයා අතර නිතිය මගින් තීන්දු පවසන්නකු වීම.
  • ජනතාව යහපතේ යොදන්නකු වීම.