සිකර් කිරීමේ මහිමය

”අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීම අති ශ්‍රේෂ්ඨය” (අල් අන්කබුත්:45)

”මාව නුඹලා සිහිපත් කරන්න.මම නුඹලාව සිහිපත් කරන්නෙමි.”අල් බකරා :152

නුඹලා ජය අත් කර ගනු පිණිස අල්ලාහ්ව අධිකව සිහිපත් කරන්න.” අල් ජුමුආහ් :10

”විශ්වාසය තැබු අයවළුනි, අධික ලෙස අල්ලාහ් සිහිපත් කරනු.තවද උදේ සවස ඔහුව සුවිශුද්ධත්වයට පත් කරනු” (අල් අහ්සාබ්: 41-42)

”ඔබේ සිත තුල නිහතමානීවද බිය බැතියෙන් යුතුවද නිහඩවද උදැසන හා සවස ඔබේ පරමාධිපතිව සිහිපත් කරන්න.අමතක කරන්නන්ගෙන් අයෙකු බවට පත් නොවන්න.” (අල් අඃරාෆ් : 205)

”වචන දෙකක් ඇත.එය දිවට ඉතා පහසුයි.මිනුම් දණ්ඩේ ඉතා බරය.අසමසම කරුණාන්විතයට ඉතා සමීපය. එනම් ‘සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි’ ( අල්ලාහ්ව ඔහුගේ ප්‍රශංසනියත්ව තුලින් පරිශුද්ධත්වයට පත් කරමි.) ‘සුබ්හානල්ලාහිල් අළිම්’ ( සර්ව බලපරාක්‍රමයාණන් වූ අල්ලාහ්ට පරිශුද්ධත්වයට පත් කරමි.) යැයි නබි සල් තුමාණන් ප්‍රකාශ කළහ. (බුහාරි හා මුස්ලිම්)