හක්කුල් ජාර්-අසල්වැසියන් සදහා වූ යුතුකම්

අසල්වැසියන් යන වචනයේ අරාබි පදය ‘ජාර්’වේ. අසල්වැසියන් වර්ග 3කි.එනම්

 • ඥාති වන මුස්ලිම් අසල්වැසියන්
 • ඥාති නොවන මුස්ලිම් අසල්වැසියන්
 • මුෂ්රික් අසල්වැසියන්.

අසල්වැසියන් සමග කටයුතු කල යුතු  ආකාරය.

 1. ගෞරවයෙන් කටයුතු කිරීම.

”කවුරුන් අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය විශ්වාසය කරන්නේද,ඔහු අසල්වැසියා සමග ගෞරවයෙන්  කටයුතු කරන්න.”  (හදිස්)

 1. තෑගිබෝග ප්‍රදානය කිරීම්
 2. ශ්‍රේෂ්ඨ සම්පන්නව ක්‍රියා කිරීම.

” අල්ලාහ්ට ශ්‍රේෂ්ඨ අසල්වැසියා තම අසල්වැසියාට ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයාය.” (හදිස්)

 1. ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබාදීම.
 2. අනෙකාගේ කරදර වලින් බේරාගැනීම.
 3. අසල්වැසියාට කරදරයක් සිදු නොවන පරිදි ක්‍රියා කිරීම.
 4. උපකාර කිරීම
 5. සැප දුක් විමසම.