ලිපි

quran sinhala
කදු මෙලොව පවතින විශ්මයජනක නිමැවුමකි.කදු පිලිබදව  ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ හා නවීන විද්‍යාවේ මත විමසමු. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ කදු පිලිබදව මෙසේ පවසයි. භුමිය අපි යහනාවක් වශයෙන්ද කදු මුල් වශයෙන්ද නිර්මාණය කළේ නැද්ද?(සුරා නබා :5-7) ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ කදු වල මුල් පවතින බව සදහන් වුවත් එය විද්‍යයින් විසින් සොයාගනු
islamic god
  ඉස්ලාමය ඒකදේවවාදය විශ්වාසය කරන දහමකි.විශ්වය වනාහි ඉතා ක්‍රමවත් සැලැස්මකට අනුව සැකසී ඇති බව සියල්ලෝම දන්නා කරුණකි.ජල චක්‍රයේ සිට පෘතුවිය සුර්යයා වටා භ්‍රමණය වීම දක්වා යම් නිශ්චිත සැලැස්මක් පවතී.මෙම  ක්‍රමවත් සැලැස්ම ඇතිවුයේ කෙසේද?  මෙය ඉබේම ඇතිවූ දෙයක්ද? නැතහොත් විශ්වය නිර්මාණය කල නිර්මාණකරුවෙකු සිටීද? උදාහර‍ණයක් ලෙස අප භවිතා කරන ජංගම දුරකථනය