ඉස්ලාමයට පෙර කඃබාවේ සිදු වූ ආගමික වතාවන්

අරාබි වරුන්ගේ බහුතර පිරිසක් පිළිම වන්දනාව සිදු කල අතර මක්කා නගර වැසියන් අතර පිළිම වන්දනාව හඳුන්වා දුන්නේ අම්ර් ඉබ්නු ලූහෛ නැමැත්තා විසිනි.මෙම පිළිම අතරින් ප්‍රසිද්ධ පිළිම වැල නම් පහතින් දැක්වේ.

  • හුබල්

  • මනාත්

  • ලාත්

  • උස්සා

  • වද්සුවා

  • යගුව්ස්

  • යඌක්

  • නස්ර්

මෙම පිළිමවලට පඩුරු පුද පුජා කළහ.මේ පිරිස අතරින් සමහරු සිතුවන් ඇද ඒවාට නමදිම සිදු කළහ.එම සිතුවම් “අස්නාම්” ලෙස හැදින්වුහ.තවද සමහර පුද්ගලයන්ගේ සමාධි වලට පුද පුජා කළහ.එයට “අව්සාන්”ලෙස හැදින්වුහ.මෙම පිරිස අතර එකදේවවාදය විශ්වාසකර අල්ලාහ්ව නමදින පිරිසක්ද සිටියහ.