ආදම් (අලෛ) තුමා

අල්ලාහ් තආලා ආදම් (අලෛ) තුමාව පස් වලින් මැව්වේය. ආදම් (අලෛ) තුමාට අල්ලාහ් විසින් සියලුම වස්තුන්වල නම් උගන්වන ලදී.පසුව අල්ලාහ් ආදම් (අලෛ) තුමාට සුජුද් කරන ලෙස අණ  කල අතර ඉබ්ලිස් හැර සියලු මලාඉකාවරුන්ම ආදම් (අලෛ) තුමාට සුජුද් කළහ.ඉබ්ලිස්ගේ උඩගුකම නිසා අල්ලාහ්ගේ ශාපයට අත්විය.ආදම් (අලෛ) තුමාට ස්වල්ප නින්දක් යාමට සලස්වා එතුමාගේ වම් ඉල ඇටයෙන් හව්වා මව්තුමිය මැව්වේය.පසුව ඒ දෙදෙනාව සවර්ගයේ ඇති සැම රස ආහාරයක්ම අනුභව කරන ලෙස දන්වන ලද අතර එක ගසකින් පමණක් ආහාර අනුභවය නොකරන ලෙස අණ කරන ලදී.නමුත් ඉබ්ලිස්ගේ කීමට නොමග ගිය ආදම් (අලෛ) තුමා එම ගසින් ගෙඩි අනුභව කළේය.මෙනිසා අල්ලාහ් එදෙපිලව සව්ර්ගයෙන්  පිටමන් කර මෙලොවට යවන ලදී.පසුව ආදම් (අලෛ) තුමා කල වරදට අල්ලහ්ගෙන් සමාව අයදා සිටියේය.අවසානවරට මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාගේ නාමයෙන් සමාව ලැබිණි.

පසුව ආදම් (අලෛ) තුමා හා හව්ව මව්තුමිය මක්ක්කාවේ ක්බ්බව අසල ජිවත් විය.මලාඉකාවරුන් යවා තිරිගු ලබා ගැනීමට හා ඇදුම් මැසිමට ලදී. මෙතුමාට දු දරුවන් 39 ඉපදුනු අතර මෙතුමා අවුරුදු  1000 වුහ.මෙතුමාට සෆීයුල්ලාහ්  (අල්ලාහ් විසින් තෝරාගත් තැනැත්තා) යන ගෞරව  නාමයෙන් අමතනු ලැබේ.