නබිවරුන්ගේ ඉතිහාසය

නබිවරුන් යනු අල්ලහ්ගෙන් දේව පණිවුඩ ලැබූ තැනැත්තෝය.එම දේව පණිවුඩ දේශනා කරන ලෙස අණ ලැබූ ය රසුල්වරුන් වේ. මෙලොව පහලවූ නබිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 124,000 වේ. මෙම නබිවරුන් අතරින් 313 දෙනෙකු රසුලවරුන් වේ. නබිවරුන් 25 දෙනෙකුගේ නම් අල් කුර්ආණයේ සදහන් වී ඇත.

 1. ආදම් (අලෛ) තුමා

 2. ඉද්රිස් (අලෛ) තුමා

 3. නුහ් (අලෛ) තුමා

 4. හූද් (අලෛ) තුමා

 5. සාලිහ් (අලෛ) තුමා

 6. ඉබ්‍රාහිම් (අලෛ) තුමා

 7. ලුත් (අලෛ) තුමා

 8. ඉස්මාඉල් (අලෛ) තුමා

 9. ඉස්හාක් (අලෛ) තුමා

 10. යකුබ් (අලෛ) තුමා

 11. යුසුෆ් (අලෛ) තුමා

 12. අයියුබ් (අලෛ) තුමා

 13. ෂුයබ් (අලෛ) තුමා

 14. හාරුන් (අලෛ) තුමා

 15. මුසා (අලෛ) තුමා

 16. අල් යසඃ (අලෛ) තුමා

 17. දුල්කිෆිල් (අලෛ) තුමා

 18. දාවුද් (අලෛ) තුමා

 19. සුලය්මාන් (අලෛ) තුමා

 20. ඉල්යාස් (අලෛ) තුමා

 21. යුනුස් (අලෛ) තුමා

 22. සකරියා (අලෛ) තුමා

 23. යහ්යා (අලෛ) තුමා

 24. ඊසා (අලෛ) තුමා

 25. මුහම්මද් නබි (සල්) තුමා