ආයිෂා (රලි) තුමිය

 ආයිෂා (රලි) තුමිය  අබූබක්කර් (රලි) තුමාට හා සයිනබ් මව් තුමියට උපත් ලැබුවාය.හිජ්රියට පෙර 9වන වසරේදී උපත ලැබුවාය. ආගමික අණපනත් දාරණය කරගැනීමටද කාන්තාවන්ට දේශනය කිරීම සදහා බුද්ධිමත් කාන්තාවකගේ අවශ්‍යතාව මතුවිය මේ හේතුව නිසා මුහම්මද් නබි (සල්) තුමා මෙතුමියව විවාහ  ගත්තේය.විවාහ වනවිට මෙතුමියගේ වයස අවුරුදු 8ක්ද නබි (සල්) තුමාගේ වයස අවුරුදු 53ක්ද විය.මෙම  පසුව අබු කුහාෆා ලෙස සිටි මෙතුමියගේ පියා කන්‍යාවන්ගේ පියා (අබු බක්කර්) ලෙස හදුන්වනු ලැබිය. ආයිෂා (රලි) තුමියට  සිද්ධිකා හා අල් හුමෛරා යන ගෞරව නම් වලින් හදුන්වනු ලැබිය.කාන්තාවන් අතරින් වැඩිම හදීස් ප්‍රමාණයක් දැනුම් දී ඇත්තේ මෙතුමියයි.එම හදිස් ගණන 2210 වේ.මෙම විවාහය සදහා නබිතුමා මහර් ලෙස දිර්හම් 400ක් ගෙව්වේය.මෙම විවාහය හිජ්රි වර්ෂ 1 දී මදිනාවේ සිදුවිය.මෙම විවාහයෙන් පසුව අබු බක්කර් (රලි) තුමා හා නබි (සල්) තුමා අතර තිබු සම්බන්ධතාවය වැඩි විය.උම්මු අබ්දුල්ලාහ් නම් අන්වර්ත නාමයක්ද මෙතුමියට පවතී.අල් උෆුක් නම් ප්‍රකට සිද්ධියේදී  ආයිෂා (රලි) තුමිය පරිශුද්ධ යැයි පවසා අල් කුර්ආන් ආයතයක්ද පහල විය.මෙතුමිය නබිතුමා සමග අවුරුදු 11ක් ජිවත් වුවාය.