දාවුද් (අලෛ) තුමා

දාවුද් (අලෛ) තුමා බනු ඉස්රාඊල් වංශයට අයත් වූවෙකි.තාලුත් නමැති රජෙකුගේ යුධ සේනාවට  බැද  ජාලුත් රජුගේ සේනාව සමග යුද්ධකර සතුරු සේනාව පරාජයට පත් කළේය.තාලුත් රජුගෙන් පසු දාවුද් (අලෛ) තුමා රජු බවට පත් විය.

ඉන්පසුව එතුමාට  සබුර් ආගම පහල කළේය.යුද්ධ ඇදුම් තනා විකුණා ජිවත් වුනේය.ඉතාම මිහිරි කට හඩකින් යුතු මෙතුමා සබුර් ආගම පාරයනා කරන විට සතුන් පවා අසා සිටිති.මෙතුමා දවසක් හැර දවසක් උපවාසයේ නිරතවිමටද  රාත්‍රී කාලයේ තුනෙන් එකක කොටසක් සිටගෙන සලාතය ඉටු කළහ. එතුමා බිසෝවරුන් කිහිපදෙනකුගේ වුහ.බයිතුල් මුකද්දීසය සැදීම සදහා අත්තිවාරම දැමුවේද මේතුමාය. අවුරුද 100 දී වෆාත් විය.