උමර් ඉබුනු අබ්දුල් අසිස්

මෙතුමා උමර් (රලි) තුමාගේ පරම්පරාවට අයත් වුවකි. මදිනාවේ හි.ව 63 (ක්‍රි.ව 682) උපත ලැබිය.අබ්දුල් මලික් බින් මර්වාන්ගේ සහෝදරයාගේ පුත් වූ අතර එතුමාගේ දියණිය වූ  ෆාතිමා විවිධ කර ගත්තේය. කලිෆා වලිද්ගේ පාලන අවදියේ මදිනාවේ ආණ්ඩුකාර ලෙස හිටියේය.නමුත් කලකට පසුව හජ්ජාජ් ඉබුනු යුසුෆ් නැමැත්තාගේ අනුබල මත වලිද් විසින් ඔහුව බලයෙන් පහ කළේය. හි.ව 99 දී බලයට පත්වූ මෙතුමා අවුරුදු 2 ක්  යහපාලනයක ගෙන ගියේය.කුලෆාහුර්රාශිදින්වරුන්ගේ පාලනයට සමාන පාලනයක් ගෙන ගිය බැවින් මෙතුමාව දෙවන උමර් ලෙස හැදින්විය.මෙතුමාට තියුණු මතක ශක්තියක් තිබිණි.මෙතුමාගේ ගෞරව නාමය කලිෆතුස් සාලිහ්. හි.ව 101 දී ආහාර විෂවීමකින් වෆාත් විය.