අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරුන්

රසූල්වරුන් හා නබිවරුන් මිනිසාට යහමග කියාදීමට අල්ලාහ් විසින් තෝරා ගනු ලැබූ දේව දූතයන්ය.නබිවරුන් අතර විශේෂත්වයක් දරන්නන් රසූල්වරුන් වේ.ආදම් නබි ලොව පළමු මිනිසා සහ පළමු නබිවරයා වේ.මුහම්මද් නබි තුමා අවසන් නබිවරයා හා රසූල්වරයා වේ.රසූල්වරුන් හා නබිවරුන් මිනිසුන් වෙයි.ඔවුන් මිනිසා මෙන් කාබී රැකියාවක් කළහ. පවුල් ජීවිතයක් ගත කළහ.ඔවුන් සතුව තීක්ෂණ බුද්ධිය හා අවබෝධ ශක්තිය විය.අල්ලාහ්ගේ දූත මෙහෙවර කිසිම වෙනස් කිරීමකින් තොරව ඉටු කළහ.සත්‍ය කතා කළහ. අවංක වූහ.ලොවට නබිවරුන් 124000 ක් පහල වූ අතර ඒ අතරින් 313ක් රසූල්වරුන් වෙති.