අල්ලාහ්

• අපව මවා පරිපාලනය කරන්නාය.
• අපව ආරක්ෂා කරන්නේ ඔහුය.
• අපට අවශ්‍ය ආහාරපාන ලබා දෙන්නෙත් ඔහුය.
• රෝගී වූ විට සුව කරන්නෙත් ඔහුය.
• ඔහුට කල නොහැකි කිසිවක් නැත.
• අල්ලාහ් ඒකයාය.
• ඔහුට දෙමව්පියන් හෝ දරුවන් නැත.
• කිසිවෙකුගේ උදව් ඔහුට අවශ්‍ය නැත.
• අල්ලාහ් දයාවන්තය. කරුණාවන්තය.
• අපි ඔහුගෙන්ම පිහිට පතන්නෙමු.
• අප සැමවිටම ඔහුට ස්තූතිවන්ත විය යුතුය.