අල් යව්මුල් ආහිර්

  • අල් යව්මුල් ආහිර් යනු අවසන් දිනයයි.සියලුම ජීවීන්ට උපත හා විපත තිබෙන අන්දමින් අප ජීවත් වන ලොවටද අවසානයක් තිබේ.අනිවාර්යයෙන් දවසක ලෝකය විනාශය වෙයි.ලෝක විනාශයට පෙර ලොව යම් වෙනස්කම් සිදුවෙයි.
  • සූර්යාලෝකය අඩුවෙයි.
  • අහස පිපිරෙයි.
  • තරු කඩා වෙයි.
  • මුහුද උණු වී උතුරා ගලයි.
  • කඳු පිපිරී යයි.

ඉස්රාෆීල් (අලෛ) පළමු සූර් නලාව පිඹින කල විට ලොව විනාශ වෙයි.දෙවන සූර් නලාව පිඹින කල අල්ලාහ් සියල්ලන්ටම පණ දී නැගිටුවයි.සියලුම මිනිසුන් එක් ස්ථානයකට රැස් වෙති.සෑම කෙනෙකුගෙන්ම ලොවේ ජීවත් වූ ආකාරය ගැන විමසනු ලබයි.ඒ අනුව ඔවුන් ස්වර්ගයට හෝ නිරයට ඇතුළු වෙති.කුසල් කල අය ස්වර්ගයේ සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන අතර අකුසල් කල අය නිරයේ වේදනාත්මක ජීවිතයක් ගත කරති.