වුලූ

වුලූහි ෂර්ත්

 • මුස්ලිම්වරයෙකු වීම.
 • සිහිබුද්ධියෙන් යුතු අයෙකු වීම.
 • වුලූ ෆර්ලු බව දැන සිටීම. වුලූ කරන ක්‍රමය දැන සිටීම.
 • වුලූ කිරීමට පිරිසිදු ජලය සොයා ගැනීම.
 • වූලූ කරන අනිවාර්ය අවයවයන්හි ජලය ගෑවීම ඉඩ නොලැබෙන තාර, හුණු හඳුන්, ඉටි,මාළුවන්ගේ කොරපොතු, කඩදාසි වැනි දේ තිබේනම් ඒවා ඉවත් කර ගැනීම.

වුලූහි ෆර්ලු

 • වුලූහි ෆර්ලු ඉටු කරමි යනුවෙන් නියියත් තැබීම.
 • එම නියියත් සමඟ මුහුණ සේදීම.(හිසකේ වැටෙන ස්ථානය සිට උගුර දක්වාද දෙකණ අතර ප්‍රදේශය මුහුණ ලෙස සැලකේ.)
 • දෙඅත් වැලමිට දක්වා සේදීම.
 • ඔලුවේ සුළු කොටසක් හෝ ජලයෙන් තැවරීම.
 • වළලුකරය තෙක් දෙපා සේදීම.
 • ඉහත සඳහන් පරිදි අනුපිලිවෙලට කිරීම.

වුලූහි මුබ්තිලාත්

 • පෙර හා පසු අවයවයන් වලින් ධාතු හැර වෙන යමක් පිටවීම.
 • පසු ආසන පෙදෙස නිසිලෙස තද නොවී නිදාගැනීම.
 • ලිංගේන්ද්‍රියන් වල අත්ල වැදීම.
 • සිහිසුන් නැතිවීම.
 • විවාහ කිරීමට අනුමත ස්ත්‍රීන් ආවරණයකින් තොරව ස්පර්ශ කිරීම.