අත්තහිය්යාත්

අත්තහියියාත්  අවස්ථා දෙකක දී පාරායනා කරනු ලැබේ.රකාඅත් තුනකින් හෝ හතරකින් යුක්ත සලාතයන්වල දෙවන රකාඅතයේ දෙවන සුජූදයට පසු ඉෆ්තිරාෂ් හිඳුමෙහි හිඳ ගැනීම පළමු අත්තහියාත් වේ.

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّهِ السَّلَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ, السَّلَمُ

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ, أَشْهَدُ أَنْ لَإِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

තේරුම: පවිත්‍ර වූ නැමදුම හා ප‌ඬුරුද අල්ලාහ්ටමය.නබිතුමනි! ඔබවෙත අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය හා අභිවෘධිය ඇති වේවා!අප වෙතද අනෙකුත් සත් පුරුෂ ක්‍රියාවල යෙදෙන තැනැත්තන්ටත් ශාන්තිය ඇති වේවා!නැමදුමට සුදුසු දෙවියා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙකු නොමැත යනුවෙන් මම සාක්ෂි දරමි.තවද මුහම්මද් නබි සල් තුමාණෝ අල්ලාහ්ගේ දේව දුතයා යැයි ම නිසැකව සාක්ෂි දරමි.

අවසාන රකාඅතයේ දෙවන සුජූදයට පසු තවර්රුක් හිදුමෙහි ඉඳ ඉහත කොටස සමග පහත කොටසද එක්ව පාරායනා කල යුතුයි.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهيمَ إِنَّك حَميدٌ مَجيدٌ

.وَبَاَرِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهيمَ إِنَّك حَميدٌ مَجيدٌ

තේරුම:මුහම්මද් නබි සල් තුමා වෙතද ඔබගේ සලවාතය පහළ කරත්වා! මුහම්මද් නබි සල් තුමාගේ පවුලේ අය වෙතද ඔබගේ කාරුණික සලවාතය ලබා දෙත්වා! නබි ඉබ්රාහිම් (අලෛ) තුමා වෙතද එතුමාගේ පවුලේ අය වෙතද ඔබගේ කාරුණික සලවාතය ලබා දුන් ආකාරයටම ලබා දෙනු මැනව! නබි ඉබ්රාහිම් (අලෛ) තුමාට ද එතුමාගේ පවුලේ ය වෙතද අභිවෘධිය හා කරුණාව ලබා දුන් මැනව!නියත වශයෙන්ම ඔබ ප්‍රශංසාවට හා ඇති උතුම් බවත් අයත් කෙනෙකි.

أَشْهَدُ أَنْ لَإِلَهَ إِلاَّ اللهَ  යන වැකිය පාරායනය කරන විට, ඇතුළට නමා ගෙන සිටි දකුණතෙහි දබරැඟිල්ල සම්පූර්ණයෙන් ම දිගු කළ යුතුය.සලාම් පවසන තුරු දිගුකර තබා ගන්නා එම දබරඟිල්ල දෙස බලා ගෙන සිටීමෙන් අනෙකුත්අවස්ථාවන්හි දී සුජූද් කරන ස්ථානය දෙස බලා සිටීම ද සුන්නත් වේ.