අල්ලාහ්ගේ මලාඉකාවරුන්ගේ කාර්යභාරය

මලාඉකාවරයා කාර්යභාරය

 

 විශේෂ නම්
ජිබ්රිල් (අලෛ) තුමා වහී ගෙන යෑම

 

මිකායීල් (අලෛ) තුමා ජලය, සුළග, ගින්න යනාදිය බාරව සිටින්නා

 

ඉස්රාෆීල් (අලෛ) තුමා සූර්  නලාව පිබිම.
ඉස්රාඊල් (අලෛ) තුමා ජීවීන්ගේ පණ  අත්පත් කර ගන්නා මලකුල් මවුත්
රකිබ් (අලෛ) තුමා  හා  අතීද් (අලෛ) තුමා මිනිසා කල හොද හා නරක සටහන් කරන්නන්.  කිරාමුන් කාතිබුන්
මුන්කර් (අලෛ) තුමා  හා නකීර් (අලෛ) තුමා කබ්රයේ ප්‍රශ්න අසන්නන්
රිල්වාන් (අලෛ) තුමා ස්වර්ගය භාරව සිටින්නා
මාලික් (අලෛ) තුමා නිරය භාරව සිටින්නා

 

 

මිට අමතරව  සබානියවරුන්, අර්ශය දරන්නන් හා ආරක්ෂකයන් ලෙස තවත් කොටස් තුනක් සිටී.

සබානියාවරුන්

මොවුන් නිරයේ වේදනා පමුණුවන මලාඉකාවරුන් වේ. මොවුන්ගේ නායකයා මාලික් (අලෛ) තුමා වේ.

මෙම මලාඉකාවරුන්ගේ කණ නොඇසෙන අතර අනුකම්පා ද නොකරයි.

 

අර්ශය දරන්නන්

මොවුන් අල්ලාහ් (තආලා) ගේ අර්ශය දරාගෙන සිටී මොවුන් සංඛ්‍යාවෙන් හතර දෙනෙකුවේ නමුත් කියාමත් දිනය ලං වන විට සංඛ්‍යාවෙන් අට දෙනකු වේ.

ආරක්ෂකයන්

මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවන් සිටි මලාඉකාවරුන් සුබහ් වෙලාවේ සිට අසර් වෙලාව දක්වාද අසර් වෙලාවේ සිට සුබහ් වෙලාව දක්වාද  ආරක්ෂාව සපයයි.