සලාතයේ ෂර්ත්

සලාතයේ ෂර්ත් 10කි.

  1. මුස්ලිම්වරයෙකු වීම.
  2. තම්යීස් නැමැති දැනුම ලබා තිබීම.
  3. ජනාබත් නැමැති මහා කිළිට,මාසික කිළිට,ප්‍රශුත කිළිට,වුලූ බිඳීම යනාදිය නොතිබිය යුතුය.
  4. ශරීරය,වස්ත්‍රය,ස්ථානය ආදියේ නජීස් වලින් තොර විය යුතුය.
  5. පිරිමින්,වහලුන් හා වහලුන් බවට පත් කාන්තාවන් පෙකනියේ සිට දණහිස දක්වාද ආවරණය කළ යුතුය. මෙය අව්රත් වේ.
  6. කිබ්ලාවට (කඃබතුල්ලාහ්ව පිහිටි දිසාවට) හැකි පමණින් මුහුණ හැරවීම.
  7. සලාතය තමන් වෙත අනිවාර්ය කටයුත්තක් බව අවබෝධ කරගෙන සිටීම.
  8. සලාත්වල කාලය දැන සිටිම.
  9. සලාතය ඉටුකරන ක්‍රමය දැන සිටීම.
  10. ෆර්ලු ෆර්ලු යනුවෙන්ද සුන්නත් සුන්නත් යනුවෙන්ද හොඳාකාරව දැන සිටීම.