ජල වර්ග

”ඉස්ලාමය පිරිසිදු වුවකි.ඔබත් පිවිතුරු බව පුරුද්දක් කර ගන්න.” – හදිස්

”අල්ලාහ් පිරිසිදුව  සිටින්නන් ප්‍රිය කරයි.” සුරා තව්බා

   ජලයේ වර්ග තුනකි.

1.අල් මාඋන් තහුර් – ඉතා පිරිසිදු ජලය

තම ස්වභාවික ගුණයෙන් කිසිම වෙනසක් නොවූ ජලය වේ. උදාහරණ ලෙස මුහුදු ජලය,ගංගා ,උල්පත් ජලය

දැඩි නජිස් ඉවත් කිරීමටද,  වුළු කිරීම නෑම  සදහා භාවිතා කරයි.මෙම ජලය කොටස් 2කි.

1.මාඋන් මුත්ලක්- අධික ජලය.

කුල්ලතෛන් ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඇති ජලය වේ.(කුල්ලතෛන් යනු ලීටර 210 වඩා වැඩි ජලය වේ.)මෙම ජලය අපිරිසුදු වන්නේ මෙහි සුවද,පැහැය,රසය යන කරුණු තුනෙන් එකක් වෙනස් වන තරමට නජිසයක් එකතු වීමෙනි.

2.මාඋන් කලීල් – අල්ප ජලය

ජලය ලීටර 210ට අඩු ජලය වේ.මෙම ජලයට නජිසයක් එකතු වීමෙන් මෙහි සුවද,පැහැය,රසය වෙනස් නොවුනද මෙම ජලය අපිරිසිදු වේ.

  • මාඋන්  මුස්තඃමල් – පරිහරණය කල ජලය

කුල්ලතෛන්ට අඩු ජලය නෑමට හෝ වුළු කිරීමට යොදාගැනීමෙන් පසු ඉතිරි වන ජලයයි.මෙයට අමතර ජලය එක්කොට පසුව මෙය අධික ජලය වූ  විට තවත් ෆර්ල් කටයුත්තක් සදහා යෙදවිය හැක.මෙම ජලය මගින් ඕනෑම නජිසයක් පිරිසිදු කල හැක.

2.මාඋන් තාහිර් – පිරිසිදු ජලය

වෙනත් පිරිසිදු ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වීම හේතුවෙන් ස්වභාවික තත්වයෙන් වෙනස් වී ඇත.උදාහරණ ලෙස තේ වතුර,තැඹිලි වතුර. මෙම ජලය මගින් වෙනත් ද්‍රව්‍යක් පිරිසිදු කල නොහැක.ආගමික කටයුතු වලදී  මෙම ජලය භාවිතය නුසුදුසුය.

3.අල් මාඋන් නජිස් – අපිරිසිදු ජලය

ස්වභාවයෙන්ම නජිස් හා නජිස් ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රව පවතින ජලයයි.උදාහරණ ලෙස මුත්‍රා, මත්පැන්,කාණු වතුර.මෙම ජලයෙන් කිසිම භාවිතයක්  නොමැත.