සලාතයේ ෂර්ත්,ෆර්ල්,මුබ්තිලාත්

සලාතයේ ෆර්ලු

 1. නිය්යත් තැබීම.

 2. එම නිය්යතය සමඟ අල්ලාහු අක්බර් නමැති තක්බීර් කීම.

 3. ෆර්ලු සලාත්වල හැකි අය සිටගෙන සලාතය කිරීම.

 4. බිස්මි සමඟ අල්හම්දු සූරා පාරායනය කිරීම.

 5. රුකූ කිරීම.

 6. එම රුකූහි රැදී සිටීම.

 7. ඉඃතිදාල් නැමැති කෙලින් සිටීම.

 8. එහි රැදීම.

 9. ප්‍රථම සජදා කිරීම.

 10. එහි රැදී සිටීම.

 11. ප්‍රථම සජදාවෙහි සිට සුළු ඉදුමෙහි සිටීම.

 12. එහි රැදී සිටීම.

 13. දෙවන සජදා කිරීම.

 14. එම සුජූද්හි රැදී සිටීම.

 15. අන්තිම අත්තහිය්යාත් වෙනුවෙන් ඉඳීම.

 16. එම ඉඳුමෙහි අත්තහිය්යාත් උසුරීම.

 17. අන්තිම අත්තහිය්යාත් හි මුහම්මද් තුමානන්ගේ නමින් සලවාත් කීම.

 18. දකුණු බලා ප්‍රථම සලාම් දීම.

 19. ඉහත ෆර්ලු අනුපිළිවෙලින් කිරීම.

සලාතයේ ෂර්ත්

 1. මුස්ලිම්වරයෙකු වීම.

 2. තම්යීස් නැමැති දැනුම ලබා තිබීම.

 3. ජනාබත් නැමැති මහා කිළිට,මාසික කිළිට,ප්‍රශුත කිළිට,වුලූ බිඳීම යනාදිය නොතිබිය යුතුය.

 4. ශරීරය,වස්ත්‍රය,ස්ථානය ආදියේ නජීස් වලින් තොර විය යුතුය.

 5. පිරිමින්,වහලුන් හා වහලුන් බවට පත් කාන්තාවන් පෙකනියේ සිට දණහිස දක්වාද ආවරණය කළ යුතුය. මෙය අව්රත් වේ.

 6. කිබ්ලාවට (කඃබතුල්ලාහ්ව පිහිටි දිසාවට) හැකි පමණින් මුහුණ හැරවීම.

 7. සලාතය තමන් වෙත අනිවාර්ය කටයුත්තක් බව අවබෝධ කරගෙන සිටීම.

 8. සලාත්වල කාලය දැන සිටිම.

 9. සලාතය ඉටුකරන ක්‍රමය දැන සිටීම.

 10. ෆර්ලු ෆර්ලු යනුවෙන්ද සුන්නත් සුන්නත් යනුවෙන්ද හොඳාකාරව දැන සිටීම.

සලාතය බිඳවන කරුණු (මුබ්තිලාත්)

 1. සලාතය ඉටු කරන අවස්ථාවේ සලාතය අතහරිනවා දැයි සිතීම

 2. සලාතයේ නැති ක්‍රියාවක් එකදිගට ම තුන් වතාවක් කිරීම.

 3. අල්කුර්ආන් පාඨ හෝ දුආව නොවන සලාතය හා සම්බන්ධ නැති අන් යමක් උසුරීම

 4. උවමනාවෙන් ම කැහීම හෝ කතා කිරීම

 5. ශබ්ද නගා සිනාසීම සහ උවමනාවෙන් ම ඇඬීම

 6. සව්මය බිඳවන කිසියම් කටයුත්තක යෙදීම

 7. කිබ්ලාව දෙසින් මුහුණ වෙනත් පැත්තකට හැරවීම

 8. ක්‍රියාකාරි වූ ෆර්ලය අවශ්‍යයෙන් ම වැඩිපුරව කිරීම

 9. අව්රතය අනාවරණය වන අවස්ථාවේ නොසලකා සිටීම

 10. ෆර්ලයක් හෝ ෂර්තයක් උවමනාවෙන් ම අතහැරිම