තයමුම් හා ජබිරත්

වුළු කළනොහැකි වූ අවස්ථාවේදීවූළුඃ කිරිමට ආදේශකයක් වශයෙන් තයම්මුම් යන ක්‍රමයක භාවිතා කරයි.

“ඔබ රෝගියෙකු වශයෙන් හෝ ගමනෙහි හෝ මළ ජල පහ කිරීමෙන් හෝ කාන්තාවන්ට ළං වී (එක්කාසු වී) සිටියහොත් හෝ (පිරිසිදු කර ගැනීමට) ඔබට ජලයද ලබා ගත නොහැකි වී (සලාතයේ කාලයද පැමිණියහොත්, ඒ සඳහා ඔබ සලාතය කල් දැමීමට අවශ්‍යය නැත), පිරිසිදු වැලි ස්පර්ශ කර, ඔබගේ මුහුණුද, ඔබගේ අත්ද, පිස දමා තයම්මම් කර ගනු. (පසුව සලාත් කරනු). නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ් (වැරදි) ඉවසා දරා ගන්නෙකු හා (පාපයන්ට) සමාව දෙන්නෙකු වශයෙන් සිටින්නේය.’’(ශුද්ධ වූ අල්  කුර්ආන් 4:43)

තයමුම් කල හැකි අවස්ථා

 • පානය පිණිස සුළු ජලය ප්‍රමාණයක් ඉතිරිව පවතී විට

 • ජලය භාවිතා කල විට අනතුරුදායක වියහැකි රෝගීන්

 • ජලය සොයාගැනීමට අසීරු තත්වයකදී

 • ජලය අපිරිසිදු තත්වයේ පවතී විට

තයමුම් කල හැකි දෑ

 • දූවිලි ඇති සියලු අයිතම

 • හුණුගල්

 • මැටි

තයමුම් ඉටුකරන ආකාරය

 • නියියත් සිතෙහි මෙනෙහි කරගෙන බිස්මි පැවසීම.

 • දෑත දුහුවිලිසහිත දෙයක ස්පර්ශ කර පසුව පිටි අත්ල දෙක සෙමෙන් තට්ටු කර ඉන් අනතුරුව මුහුණත් අත් දෙකත් සම්පූර්ණයෙන් පිරිමැදිය යුතු ය.

 • නැවත දෑත දුහුවිලිසහිත දෙයක ස්පර්ශ කර පසුව පිටි අත්ල දෙක සෙමෙන් තට්ටු කර ඉන් අනතුරුව වැලමිට දක්වා පමණක් හෝ පිරිමැදිය යුතු ය.

තයමුම් කඩ වන ක්‍රියා

 • වුළුඃ කඩවන සියලූ කරුණු තයමුමය ද බිඳලයි.

 • ජලය නොමැති බැවින් තයමුම් කර නියමිත සලාතය ඉටුකිරීමට පෙර ජලය ලැබීම.

තයමුම් කර එක් ෆර්ල් වූ සලාතය පමණක් ඉටු කල හැකි අතර සුන්නත් සලාත් කිහිපයක් ඉටු කල හැක.නැවත ෆර්ල් සලාතයක් ඉටු කිරීමට යන අවස්ථාවේදී නැවත වතාවක් තයමුම් ඉටු කල යුතුයි.

ජබිරත්

ජබිරත් යන්නෙහි තේරුම වෙළුමයි.ජබිරත් දැමීමේදී  කොන්දේසි දෙකකි.

 • වුළු කිරීමෙන් පසුව ජබිරත් දැමීම

 • අවශ්‍ය කොටසට පමණක් ජබිරත් දැමීම.

මෙම කොන්දේසි කඩ කල අවස්ථාවක සලාතය සදහා වෙළුම ඉවත් කර වුළු කර නැවත වෙළුම දම ගත යුතුයි.එම වෙළුම ඉවත් කිරීම අනතුරුදායක යැයි වෛද්‍යවරයා පවසුවිට තයමුම් කර සලාතය ඉටු කල හැක.

වුළුඃ කර වෙළුම දමා ඇති අවස්ථාවේදී  සිටින තත්ත්වයක දී එම වෙළුම කල අවයවය පමණක් තයම්මුම් කර ගැනීමට ඉස්ලාම් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. එසේම අනෙකුත් අවයව ජලය භාවිත කොට වුළුඃ කර ගත යුතු ය.