හජ් වැදගත්කම

  • ”තවද අල්ලාහ් වෙනුවෙන් කඃබතුල්ලාහ්ව වෙත හජ් කිරීම පිණිස යාම ශක්තිය ලබන සියලු මිනිසුන් කෙරෙහි පවරා ඇත.යමෙකු එය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේනම් අල්ලහ්ට අඩුවක් නොවන්නේය,මන්ද අල්ලාහ් ලෝකවාසින්ගේ පිළිසරණ අනවශ්‍යයකි.” (ආල ඉම්රාන් 97)

  • මිනිසුන් සදහා වැදීමට ඉටුකළ ලොව ප්‍රථම සිද්ධස්ථානය කඃබතුල්ලාහ්වයි.

  • ”හජ් කිරීමට පහසුකම් තිබියදී එය නොකරන්නා යහුදීවරයකු නොවේනම් නසාරි කෙනෙකු වශයෙන් මියයත්වා.” (තිරිමිදී , බයිහකි)

  • ”කාන්තාවන්ට වඩාත්ම සුදුසුම ජිහාදය පාපී ක්‍රියාවන්ගෙන් මිශ්‍ර නොවූ හජ්ය .” (බුහාරි)

  • හජ් යන වචනයේ තේරුම ශුද්ධ වූ ස්ථානයක් කරා යාමයි.

  • හජ් අවස්ථාවේදී ඉටුකළ යුතු ෆර්ල් වාජිබ් සුන්නත් ඉබ්‍රාහීම් හා ඉස්මාඊල්  නබිගේ ජිවිතයට සම්බන්ධ වේ.

  • හජ් හි අරමුණ වන්නේ තමාගේ යැපෙන්නන් ජිවන පහසුකම් ලබාදී අල්ලාහ් වෙනුවෙන් පිටත්ව යාමයි.

  • ආදර්ශය ඉබ්‍රාහිම් නබි තම භාර්යව හා තම පුත් ඉස්මාඊල් ළදරුවා තනිකොට අල්ලාහ් වෙනුවෙන් ධර්මය ප්‍රචාරය කිරීමට යාමයි.

  • ”ලිංගික ඇසුරේ නොයෙදී නරක වචන කතා නොකර ‘හජ්’ ඉටුකළහොත් මව් කුසෙන් එදා උපන් දරුවකු සේ පාපයෙන් තොරව ඔහු ආපසු යන්නේය.” (බුහාරි හා මුස්ලිම්)